アレキサンドリア3

 

アレキサンドリア国立博物館3

 

v1948

 

v1949

 

v1950

 

v1951

 

木像 v1953

 

v1954

 

大理石の壺 v1960

 

v1963

 

次へ