スナップ18

 

モハメッド・アリ・モスク付近

 

v2430

 

v2432

 

v2434

 

v2435

 

v2437

 

ハーン・ハリーリ付近

 

v2483-5

 

v2487

 

たくましい買い物客 v2480

 

v2491

 

v2492