Death Valley その1

 写真をクリックすると拡大写真が表示されます

 

 Death Valleyへ

 160号線を西へ。

   

v4983      v4985      v4991

 

   

Pahrumpに到着 v4992   v4994      v4995  

 

 Death Valley Junctionを通過し,国立公園に入る。(190号線)

   

v4999      v5006      v5008

 

   

v5011      v5013      v5014

 

 Dantes View Rd.に入る 

 

v5017      v5018