Death Valley その8

 写真をクリックすると拡大写真が表示されます

 Furnace Creek Ranch

 宿泊したところ

   

v5288      v5286      v5287

 

  

v5290      v5289      v5312

 

 

高温と乾燥に適応した葉の形状 v5313

 

 

v5291      v5310

 

 Sands Dunes

 大規模な広がりを予想していた人にとっては箱庭的。

 

v5295

 

  

v5293      v5298      v5300

 

 Salt Creek

 湧き出た水が流れている。水は海水程度に塩辛い。

 

 

v5304      v5301